Jan Straatman

Onze opdrachtgevers slaan nieuwe wegen in of verbeteren hun organisatie. Denk bijvoorbeeld aan duurzaam of circulair ondernemen, marktpositionering of innovatie. Ze zoeken daarom iemand die hen daarbij kan helpen met kennis, ervaring, creativiteit en reflectievermogen. Dan komen ze bij mij terecht, of bij een van mijn collega’s.

Wijk van de Toekomst, community of practice

Liefst werk ik samen met mijn opdrachtgever en zijn mensen als één team, met één gezamenlijk doel: resultaat boeken en hun bedrijf, organisatie of project succesvoller maken.
Ondernemers kunnen zich verbeteren en innoveren door te focussen op de marktbehoefte, door beter samen te werken in gezonde verhoudingen en door rekening te houden met de omgeving. Hier ligt een rol weggelegd voor zowel opdrachtgevers als aanbieders. Ze kunnen de kennis van mensen in hun organisatie inzetten en samen leren hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. Het is mijn passie om hen daarin te ondersteunen. Daar wil ik graag aan meewerken.

Aanjager, verbinder en bruggenbouwer

Als aanjager, verbinder en bruggenbouwer breng ik mensen en partijen met uiteenlopende achtergronden en belangen bij elkaar:

  • Mijn technische achtergrond en ruim 30 jaar ervaring met professionals in de gebouwde omgeving helpen me om hun leefwereld te begrijpen en daar op aan te sluiten vanuit mijn rol in het project of programma.
  • Mijn opleiding sociale wetenschappen stelt me in staat om organisaties, processen, belangen en menselijk gedrag te doorgronden en daardoor teams, projecten en processen effectief in te richten en mensen samen te laten werken.

Deze bagage zet ik in bij het adviseren en begeleiden van bouwers, installateurs, woningcorporaties, gemeenten, provincies en teams op het gebied van energietransitie, duurzaamheid, circulariteit, samenwerking en sociale innovatie.
Ik houd van aanpakken, kan diep gaan en ben in staat om als penvoerder ingewikkelde materie toegankelijk te maken in woord en geschrift. Mijn ‘drive’ en resultaatgedrevenheid zorgen er bovendien voor dat er beweging komt in de initiatieven waar ik bij betrokken ben.

Recente projecten

Programmaregisseur Gelders Energieakkoord (lopend)

Gelders Energieakkoord

Het Gelders Energieakkoord (GEA) is een netwerkorganisatie met ruim 200 partners in de provincie Gelderland. Samen werken we aan het realiseren van de klimaatdoelen: 1,5% energiebesparing per jaar, 16% duurzame opwekking en 55% CO2-reductie in 2030. Als programmaregisseur leg ik verbindingen tussen initiatieven, organisaties en mensen om samen effectiever en efficiënter invulling te geven aan de energietransitie. Met name in de gebouwde omgeving, bedrijven en instellingen. We richten ons daarbij vooral op de vernieuwende aanpakken, zoals het stimuleren van zelfwerkzaamheid (DHZ-aanpak), het vertalen van Transitievisies Warmte naar concrete Uitvoeringsplannen en het opzetten van energie-expertisecentra.

Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek (lopend)

Al ruim een jaar werkt Jan Straatman in opdracht van de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek en VNO-NCW Achterhoek en in samenwerking met het Gelders Energieakkoord, de gemeenten, Omgevingsdienst Achterhoek, Achterhoek Verbindt! en 8RHK-Ambassadeurs aan een expertisecentrum voor bedrijven in de Achterhoek. Op 18 april 2023 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland besloten om de oprichting hiervan te ondersteunen. De gemeenten Aalten, Bronckhorst, Berkelland, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk hadden eind vorig jaar hun commitment al uitgesproken. Vanaf 1 mei 2023 zal het Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek verder vorm krijgen.
Het Ondernemerscentrum heeft tot taak om ondernemers en ondernemersorganisaties in eerste lijn te ondersteunen bij het verduurzamen van bedrijven. In de startfase ligt het accent op energie en circulariteit. Op den duur wordt een verbreding voorzien en zullen ook klimaatadaptatie en biodiversiteit tot het werkdomein gaan behoren.
Het Ondernemerscentrum heeft drie invalshoeken. Ten eerste het ondersteunen van individuele bedrijven bij de verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Ten tweede het ondersteunen van groepen van bedrijven, bijvoorbeeld op een bedrijvenpark, om gezamenlijk te verduurzamen. En ten derde, het ondersteunen van ondernemersorganisaties met knelpunten die in de regio spelen, zoals de Regionale Energiestrategie of netcongestie.
Voor het uitvoeren van activiteiten van het Ondernemerscentrum is een klein kernteam verantwoordelijk, naast een flexibele schil van specialisten die ingezet worden afhankelijk van de vragen die op het Ondernemerscentrum afkomen.

Achterhoek Onderneemt Duurzaam (lopend)

Achterhoek Onderneemt Duurzaam (SIKA)Vanaf januari 2018 ondersteunt Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) ondernemers bij het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. AOD is een initiatief van de Samenwerkende Industriële  Kringen Achterhoek (SIKA), VNO-NCW Achterhoek, Omgevingsdienst Achterhoek en zes Achterhoekse gemeenten. Als strategisch programma-adviseur neem ik deel aan het kernteam, het communicatieteam en de stuurgroep. Daarbij maak ik gebruik van mijn expertise op het vlak van duurzaam ondernemen, energiebesparing en procesmanagement. Het kernteam verbindt partijen, ontwikkelt samen met alle betrokkenen de MKB-aanpak Achterhoek en zorgt ervoor dat deze uitgevoerd wordt. Doelstelling van AOD is om in samenwerking met lokale ondernemersverenigingen, gemeenten en de provincie Gelderland honderden bedrijven te stimuleren en adviseren om energie te besparen onder het motto “meer winst met minder energie”.

Aanbieden publicatie resultaten MKB-energiebesparing Ruurlo aan minister Henk KampVanuit de MKB-aanpak zijn de eerste bedrijven in 2015 geadviseerd in Ruurlo, in samenwerking met Synfprofect en DOORadvies. Klik hier voor de brochure met resultaten.
Deze aanpak is vervolgens opgeschaald naar Bronckhorst, Berkelland, Doetinchem, Oost Gelre, Oude Ijsselstreek en Winterswijk. Klik hier voor meer informatie op de webiste of linkedin.

Lokale ondernemersorganisaties, SIKA, gemeenten, de provincie Gelderland en Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) hebben sinds 2017 veel ondernemers geholpen om energie te besparen. Het verstrekken van informatie over technische maatregelen, kosten en baten, subsidies & financiering en wettelijke verplichtingen heeft bedrijven aangezet om aan de slag te gaan. Een neerslag hiervan is terug te vinden in het blog, de kennisbank en social media. Ongeveer 750 ondernemers kregen een energiebesparingsadvies zodat ze prioriteiten konden stellen.

Officieel zou AOD eind 2022 haar activiteiten beëindigen. De gemeenten hebben echter gevraagd om nog even door te gaan. Vooral vanwege de enorme stijging van energiekosten, waardoor bij sommige ondernemers het water tot aan de lippen steeg. Tijdens ontbijtsessies is ondernemers gevraagd welke ondersteuning voor hen het beste werkt. Naast de Deuren-Dicht actie zijn inmiddels in verschillend gemeenten campagnes gevoerd in het centrum en op bedrijvenparken. En er is met vastgoedeigenaren gesproken over de manier waarop zij de verduurzaming van hun panden het beste kunnen regelen met hun huurders. De activiteiten van AOD gaan nog even door, maar zullen in de loop van 2023 eindigen. De ondersteuning van ondernemers zal dan verder plaatsvinden via het Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek.

Vaklieden 2.0 – Techniekhuis Twente (lopend)

In het Techniekhuis Twente werken Bouwschool Twente, Schildersvakopleiding Hengelo en Installatiewerk Noord, Oost en Flevoland samen met ROC van Twente aan dynamisch en innovatief mbo-beroepsonderwijs. Ik ben gevraagd om de samenwerkende opleidingsinstituten te begeleiden bij het integreren van duurzaamheid en circulariteit in hun onderwijs.

Toekomstbestendige, aardgasvrij-klare wijken van de toekomst (afgerond)

De provincie Gelderland wil in 2050 energieneutraal zijn. Zij werkt samen met haar partners in het Gelders Energieakkoord (GEA) aan het programma ‘Aardgasvrije wijken van de toekomst’. Inzet is dat tientallen wijken aan de slag gaan om te verduurzamen en hun wijk toekomstbestendig en aardgasvrij te maken. Dit zal uiteindelijk doorgroeien naar alle wijken in Gelderland.

Om de aanpak van de Wijken van de Toekomst te versnellen, heeft de provincie Gelderland opdracht gegeven aan een consortium van Balance & Result en Witteveen + Bos. Dit consortium begeleidde van januari 2018 tot september 2020 de wijkteams en coördineerde het proces, samen met kennispartners Nyenrode Business Universiteit, GriDD effective information, HAN en WUR. Jan Straatman was projectleider van dit ambitieuze programma.
Aardgasvrije wijken van de toekomst, provincie Gelderland, Gelders Energie Akkoord (GEA)

‘In de afgelopen 2,5 jaar heb ik intensief samengewerkt met Jan Straatman van Balance & Result. Als projectmanager Wijk van de Toekomst heeft hij – samen met zijn team en met inzet vanuit de wijken, gemeenten en onze partners in het Gelders Energieakkoord – een inspirerend programma opgebouwd. Dat had bewonersparticipatie en kennis delen als basis voor het verduurzamen en toekomstbestendig maken van wijken. Een van de hoogtepunten was de zeer goed bezochte expeditie Wijk van de Toekomst met een afsluitende conferentie in Arnhem.
Jan Straatman is een deskundige en betrouwbare adviseur, een sterke netwerker, betrokken vanuit inhoud en proces. In complexe situaties toont hij zich flexibel, constructief en oplossingsgericht.’

Jacco Rodenburg, coördinator en teamleider Energietransitie Gebouwde omgeving Provincie Gelderland

Transitieagenda Circulair bouwen Overijssel en Community of Practice (afgerond)

Transitieagenda Circulair Bouwen

De Nederlandse economie moet in 2050 getransformeerd zijn van lineair naar circulair. Onze wegwerpeconomie met een hoog grondstoffenverbruik en veel afval hebben we dan omgebouwd naar een florerende economie die nauwelijks ‘maagdelijke’ grondstoffen verbruikt en zonder afval. Alle materialen die vrijkomen tijdens of aan het einde van hun levenscyclus vinden dan hun weg opnieuw in hoogwaardige nieuwe producten. Er moet nog veel gebeuren om dat voor elkaar te krijgen. De provincie heeft Balance & Result, Saxion en Pioneering daarom gevraagd om samen met de sector de Transitieagenda Circulair Bouwen te ontwikkelen. Deze sluit aan bij de landelijke transitieagenda’s. In de transitieagenda zetten we de route uit richting 2050.

Proef de ruimte, De Woonkeuken OverijsselCommunity of Practice Circulair Bouwen

De provincie Overijssel stimuleert proeftuinen waarin circulair bouwen in praktijk wordt gebracht. In de eerste helft van 2020 zijn 12 proeftuinen of kennisprojecten gestart en in het najaar starten nog eens 14 proeftuinen.
De drie partners (Balance & Result, Saxion en Pioneering) faciliteren een community of practice waar deelnemers opgedane kennis en ervaring delen. De eerste fase is medio 2020 afgerond. Een impressie van de eerste resultaten is te vinden op de site van De Woonkeuken.

Regieraad Bouw Oost Nederland (RBON) (afgerond)

Regieraad Bouw Oost NederlandRBON biedt partijen die in welke vorm ook gelieerd zijn aan bouw en infra een platform waar ze open en constructief met elkaar in dialoog kunnen gaan. Het gaat bijvoorbeeld over ideeën, kansen, zorgen en oplossingen die bijdragen aan een effectievere manier van samenwerken. Daarmee wordt bijgedragen aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving en aan de economische ontwikkeling van en werkgelegenheid in de regio. Jan Straatman was tot eind 2019 procesmanager voor RBON.

 

“De langjarige samenwerking met Jan Straatman van Balance & Result heb ik als bijzonder constructief en plezierig ervaren. Zijn bijdragen aan de Regieraad Bouw Oost Nederland en aan diverse projecten voor Bouwend Nederland Regio Oost zijn van substantieel belang geweest.
Ik heb Jan leren kennen als iemand die echt meedenkt met de klant, hij is inhoudelijk zeer sterk en komt met uitgebalanceerde oplossingen. Jan Straatman is proactief, integer en een prettige persoonlijkheid. Ik kijkt dan ook terug op een meer dan geslaagde samenwerking!

Robert ter Hoek, voormalig Regiomanager Bouwend Nederland Regio Oost

Achterhoek Energieneutraal

Achterhoek Duurzaam Verbouwen (afgerond)

Als programmamanager gaf ik vanaf 2012 tot eind 2017 leiding aan Achterhoek Duurzaam Verbouwen (ADV). ADV had aanvankelijk als doel om woningen in de Achterhoek te verduurzamen. Tegelijkertijd was het de ambitie om deze opgave te gebruiken om te innoveren in de bouw- en installatiesector.
De rol om energiebesparing in de woningbouw aan te jagen is per 1 januari 2017 overgedragen aan het  verduurSaam Energieloket (inmiddels omgedoopt in Agem Energieloket). Vanuit ADV heb ik mede aan de wieg gestaan van dit loket. Klik voor meer informatie over de ADV-aanpak in buurten en kleine kernen, de activiteiten en de resultaten die van 2012 tot 2017 zijn bereikt.

Achterhoek Duurzaam Verbouwen“Achterhoek Duurzaam Verbouwen (ADV) werkte van  2012 tot 2017 samen met Balance & Result. Het begon met de vraag aan directeur/adviseur Jan Straatman om als coördinator en penvoerder de ontwikkeling van het werkprogramma van ADV te begeleiden, samen met de stakeholders en het ADV-bestuur.
Vanwege zijn brede en jarenlange ervaring en deskundigheid op het gebied van duurzame gebouwde omgeving is hij daarna gevraagd om de rol van programmamanager van ADV op zich te nemen. In deze rol was hij de verbindingsschakel tussen bestuur, programmateam, bestuurders en andere stakeholders en stuurde hij het programmateam aan voor het realiseren van de doelstellingen van ADV.
De afgelopen jaren ervaren wij de ‘samenwerking’ als pragmatisch, collegiaal en resultaatgericht, met inbreng van veel deskundigheid en een enorme betrokkenheid en inzet om de gewenste resultaten van ADV te bereiken.”

Rinus Smet, Secretaris / penningmeester van de Stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen en secretaris van de Samenwerkende Industriële kringen Achterhoek (SIKA)

Lector Nieuwe Cultuur in de Bouwketen (interim) (afgerond)

In 2011 en 2012 was ik interim-lector ‘Nieuwe cultuur in de bouwketen’ (Hogeschool Utrecht), met de speerpunten: aanbesteden (“Op weg naar de goede vraag”), ketensamenwerking, BIM, sociale innovatie (“Beter bouwen en installeren door sociale innovatie” en duurzaamheid (“Verduurzaming monumenten” en “Transformatie en/of verduurzaming van leegstaande kantoren”).

Hogeschool Utrecht“Jan Straatman vervulde de functie van interim lector Nieuwe Cultuur in de Bouwketen bij Hogeschool Utrecht. Ik heb Jan ervaren als een prettige collega die mensen inspireert. Hij kan goed overweg met verschillende belangen, weet zijn weg te vinden in complexe organisaties en kan omgaan met processen die niet altijd helder zijn. Hij heeft een visie voor het lectoraat opgesteld, die een uitstekende basis vormde voor het werven van zijn opvolger. Kortom Jan Straatman is resultaatgericht met een goed oog voor wat mensen enthousiasmeert.”

Nadia Verdeyen, Programmadirecteur Kenniscentrum Technologie en Innovatie, Hogeschool Utrecht

Accreditatie bouwopleiding (afgerond)

In 2014 was ik deelnemer van de accreditatiecommissie voor de bouwopleiding van een hogeschool. In 2015 heb ik de voorbereiding begeleid van de accreditatie van de Masteropleiding Constructeur MSEng van de Betonvereniging en Bouwen met Staal.

Aan de slag met BIM en BIM biedt Bouw Business (afgerond)

BIM implementatie

Bouwend NederlandHet programma ‘Aan de slag met BIM’ -in opdracht van Bouwend Nederland- had tot doel BIM te implementeren in tien bedrijven en de opgedane ervaring beschikbaar te maken voor vergelijkbare implementatietrajecten. Dit heeft geresulteerd in de publicatie Aan de slag met bim (handleiding).
Dit implementatieprogramma werd opgevolgd door strategisch onderzoek naar de business opportunities van BIM voor bouwbedrijven, in samenwerking met USP Marketing Consultancy. Opdrachtgevers waren Bouwend Nederland en ABN-AMRO. De resultaten zijn beschikbaar via de publicatie “BIM biedt bouw business“.

BIM in de curricula

Daarnaast zijn de ervaringen uitgewerkt in nieuwe BIM-functies en een opleidings- en ontwikkelprogramma voor SBRCURnet en voor het hbo-onderwijs (“BIM in het bacheloronderwijs“). Dit kreeg in 2017 een vervolg in het Europese project NET Ubiep. In dit project werken meer dan tien Europese landen aan de BIM-profielen en -kwalificaties. Vanuit Nederland deden ISSO en Balance & Result mee.

Gelders Energieakkoord, tafel utiliteitsbouw, tafel MKB

Gelders Energie Akkoord (GEA)Gelderland heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Het Gelders Energieakkoord (GEA) wil daaraan bijdragen en de energietransitie versnellen. De stuurgroep van de tafel Utiliteitsbouw – met deelnemers van Bouwend Nederland, Techniek NL (Uneto-VNI), VNO-NCW, de Provincie Gelderland en andere organisaties – wil het voor elkaar krijgen dat opdrachtgevers duurzaamheid en energiebesparing hoger prioriteren in hun beleids- en vastgoedagenda. In essentie gaat het om het stimuleren van de marktvraag.

Bouwend Nederland Oost en Techniek NL hebben Jan Straatman gevraagd als procesbegeleider om ervoor te zorgen dat activiteiten opgevolgd worden. In opdracht van de Provincie Gelderland is bijvoorbeeld een Ronde Tafel Verduurzaming Zorgvastgoed met directies en vastgoed- en facilitair managers georganiseerd. Dit moet leiden tot een aanpak voor versnelling van de verduurzaming van zorgvastgoed.

Vanuit zijn betrokkenheid bij duurzaam ondernemen en energiebesparing in het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek was hij ook participant van de tafel MKB van het Gelders Energieakkoord.

Publicaties (klik voor download)

Contact met Jan Straatman?

Een uitgebreid curriculum vitae is beschikbaar. Bel 06-27014879 of e-mail j.straatman@balance-result.nl.

linkedintwitter

Ons enthousiaste, persoonlijke, verbindende en doelgerichte team.