Innovatiemanagement: Verankering brandveiligheid in hbo

woensdag 11 januari 2012

SBR heeft Balance & Result ingeschakeld om het thema brandveiligheid stevig in het hbo te verankeren. Balance & Result vervulde de rol van innovatiemanager en procesbegeleider, die samen met SBR belanghebbende partijen heeft gemobiliseerd. Met hen is toewerkt naar een gedeelde ambitie en een aanpak voor dit lectoraat. 

Veiligheid hoog op maatschappelijke agenda 

Volendam, Schiphol en Enschede hebben aangetoond dat de gebouwde omgeving kwetsbaar is en dat  incidenten een enorme impact hebben op mensen en hun omgeving. Tevens blijkt dat lacunes in kennis er toe leiden dat minder veilig wordt ontworpen en gemaakt dan mogelijk is. Dit was reden voor de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Wonen, Werk en Inkomen om dit project te steunen.
Uit marktonderzoek van Balance & Result en SBR blijkt grote behoefte in het beroepenveld aan een kennisinstituut dat studenten aan bouwgerelateerde opleidingen kennis en competenties bijbrengt over brandveiligheid in het ontwikkel- en bouwproces.

Lectoraat beste optie voor verankering

Er is gekozen voor een lectoraat om het thema brandveiligheid in het onderwijs te verankeren. Een lectoraat kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de vierledige behoefte: nieuwe competenties onderwijzen, toegepast onderzoek doen, het docentencorps verder professionaliseren en de samenwerking en aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven versterken.

Door middel van een lectoraat kunnen bouwkundigen, installatietechnici en facilitaire medewerkers worden opgeleid met extra kennis en vaardigheden op het gebied van brandveiligheid. Het lectoraat voorziet in nieuwe kennis waarmee de beroepspraktijk actuele vraagstukken kan oplossen. Door onderzoek kan de hogeschool haar kennisdomein verrijken, de docenten voor dit aandachtsveld enthousiasmeren en deze in hun professie op het gebied van brandveiligheid ontwikkelen. Zowel het onderwijs als het bedrijfsleven willen hun samenwerking versterken om onderzoek en onderwijs optimaal toe te snijden op de behoefte in de beroepspraktijk. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van stages en afstudeerprojecten.

Organisatie

Het Kenniscentrum Leefomgeving van Saxion heeft dit lectoraat geadopteerd en werkt met andere hbo-instellingen en marktpartijen samen om zo veel mogelijk hbo-studenten te bereiken. Lector Ynso Suurenbroek is trekker en regisseur van het lectoraat. De onderzoeksprojecten worden verricht in onderzoeksteams, die bestaan uit student(en), docent(en) en praktijkbegeleider(s). 
Binnen het kenniscentrum wordt samengewerkt met de lectoraten Risicobeheersing, Governance, Duurzame Energie Voorziening, Duurzame Leefomgeving, Vernieuwend ondernemen in de bouw, Regionale Ontwikkeling en Gebiedsontwikkeling en Recht.

Er is niet alleen zorg gedragen voor verankering binnen het Kenniscentrum, maar ook met andere hogescholen. De Hogere Onderwijsgroep Bouw en Ruimte en de Stichting Kennistransfer Bouw zijn belangrijke platforms voor afstemming en uitwisseling.
Voor de praktijkcases zijn duurzame samenwerkingsrelaties aangegaan met kennisinstellingen, zoals SBR en NIFV, universiteiten en betrokkenen uit de beroepspraktijk (adviesbureaus, toeleveranciers, architecten, bouwbedrijven).

Jan Straatman is –samen met SBR– betrokken bij het opzetten van vier lectoraten: Nieuwe Cultuur in de bouwketen (Hogeschool Utrecht), Vastgoedeconomie (Hogeschool van Amsterdam), Vernieuwend Vastgoedbeheer (Hogeschool Utrecht) en Brandveiligheid (Saxion). De Stichting Kennistransfer Bouw (KTB) is initiatiefnemer voor veel lectoraten in het hbo en stimuleert samenwerking en afstemming.

Voor meer informatie:

  • Hogeschool Utrecht, lectoraat Vernieuwend Vastgoedbeheer
  • Hogeschool Utrecht, lectoraat Nieuwe Cultuur in de Bouwketen
  • Hogeschool Amsterdam, lectoraat Vastgoedeconomie
  • Stichting Kennistransfer Bouw
  • Stichting Bouwresearch, http://www.sbr.nl/
  • Saxion, Kenniscentrum Leefomgeving
  • Forum lectoren

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.