Gunnen op Duurzaamheid

woensdag 11 januari 2012

Gebruik maken van de marktkennis bij duurzame oplossingen. De internationale klimaatconferentie in Bali ligt allen nog vers in het geheugen. Duurzaamheid wordt een must. Bedrijfsleven en overheid zijn hier volop mee bezig.

Milieueffecten zoals de opwarming van de aarde en de kwaliteit van de lucht spelen al een indringende rol. De bouwsector speelt hierin een sleutelrol, immers als je naar buiten kijkt, dan staat bijna alles wat zich binnen het blikveld bevindt en niet beweegt in direct verband met de sector.

Verantwoordelijkheid nemen

De sector moet en kan zijn verantwoordelijkheid nemen om naar innovatieve oplossingen voor de milieuproblematiek te zoeken. Denk bijvoorbeeld aan steeds energie efficiëntere gebouwen en het gebruik van zeer duurzame bouwmaterialen. Ook vragen maatschappelijke problemen steeds meer om de creativiteit en innovativiteit van de markt. Neem bijvoorbeeld de arbeidsparticipatie van kansarme groepen in de samenleving. De sector kan veel, als het hen maar gevraagd wordt. En dat vraagmechanisme kan nog wel wat beter.

Duurzaam inkopen doelstelling

Publieke opdrachtgevers hebben in 2010 een ambitieuze doelstelling om 100% duurzaam in te kopen, zo is in het regeringsbeleid verankerd. In de huidige aanbestedingspraktijk blijkt het lastig om “duurzaamheid” ook in de gunning te betrekken. Toch bieden EMVI-aanbestedingen en geïntegreerde contracten hiervoor goede mogelijkheden. Om creativiteit en innovatiekracht die in de markt aanwezig is maximaal te benutten is het essentieel dat hierin op korte termijn verandering komt.

Wat is ervoor nodig?

In opdracht van Bouwend Nederland heeft Balance & Result onlangs in een tweetal workshops geïnventariseerd wat er moet gebeuren om deze verandering op gang te brengen. De meest in het oog springende conclusie is dat er al veel methoden en tools bestaan om duurzaamheidaspecten te objectiveren, waardoor het mogelijk wordt ongelijksoortige aanbiedingen op waardeaspecten (zoals duurzaamheid) vergelijkbaar te maken.  Opdrachtgevers en opdrachtnemers uit de workshop gaven aan liever gisteren dan vandaag met deze werkwijze aan de slag te gaan.

Leidraad uit- en aanbesteden                       

Naar aanleiding van de workshops en gesprekken met diverse organisaties presenteert Bouwend Nederland binnenkort een brochure, waarin naast voorgaande ook een aantal conclusies en aanbevelingen worden gedaan waarmee duurzaamheid kan worden geïntegreerd in de leidraad aanbesteden. Te denken valt aan doelgericht flankerend beleid, het stellen van regelgeving, aangepaste selectie-eisen, minimale functionele eisen, en EMVI-gunningscriteria. Verder zullen de resultaten ook worden gebruikt in de internetleidraad uit- en aanbesteden, die in samenwerking met CROW wordt ontwikkeld.

Meer weten?

Wilt u als opdrachtgever of marktpartij professioneel inspelen op vraag en aanbod? Bel (0570-628474) of mail Paul Kuijpers (p.kuijpers@balance-result.nl)

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.