Bouwsector aantrekkelijk voor jonge generaties?

woensdag 11 januari 2012

In opdracht van de Regieraad Bouw heeft Balance & Result onderzocht hoe aantrekkelijk jonge mensen de bouwsector vinden om in te werken. De resultaten zijn gepubliceerd onder de titel “Nieuwe aanwas zapt de bouw uit; Hoe laat generatie y zich binden?”

De Regieraad Bouw heeft geconstateerd dat er een verbeteringsslag is te maken ten aanzien van de aantrekkelijkheid van de sector. De gekozen aanvliegroute is in- en uitstroom en professionalisering van het werkgeverschap.

Het onderzoek heeft in beeld gebracht wat de bouwsector (architecten, bouwers, installateurs, handel, et cetera) kan doen om werknemers een werkomgeving te bieden die door hen gewaardeerd wordt. De onderzoeksvraag die centraal stond is:

Waaruit bestaat de aantrekkingskracht van de bouw voor werknemers, welke factoren binden hen en welke factoren dragen er toe bij dat zij er eventueel de voorkeur aan geven om hun carrière voort te zetten in een andere sectoren?

Er zijn diepteinterviews gehouden met mensen die de bouwsector hebben verlaten en persoonlijke en groepsinterviews met managers en HR-professionals uit de bouwsector.

De resultaten van het onderzoek zijn hier te downloaden.
Zie ook de informatie over Generatieleren.

Meer weten?

Wilt u als opdrachtgever of marktpartij professioneel inspelen op vraag en aanbod? Bel (0570-628474) of mail Jan Straatman (j.straatman@balance-result.nl)

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.