Werksessie aanbesteden op kwaliteit en prijs

woensdag 11 januari 2012

Vernieuwing Bouw organiseerde een werksessie om ‘Aanbesteden op kwaliteit en prijs’ (ofwel  ‘Gunnen op waarde´) aan te jagen. Dit vernieuwende samenwerkingsmodel levert meer toegevoegde waarde voor opdrachtgevers, klanten en eindgebruikers en biedt de markt de kans om zich te onderscheiden. Vernieuwing Bouw heeft Balance & Result gevraagd om deze werksessies te organiseren.

‘‘Aanbesteden op kwaliteit en prijs smaakt naar meer”

Voor deze nieuwe denk- en werkwijze hebben Vernieuwing Bouw, PSIBouw, regionale regieraden, PIANOo en CROW richtlijnen opgesteld. De praktijk laat inspirerende voorbeelden zien van de toepassing van de principes van ‘Aanbesteden op kwaliteit en prijs’ (zie publicatie ‘Meer waarde voor uw geld’ of Vernieuwing Bouw). Vernieuwing Bouw (nu de Bouwcampus) wilde niet alleen aanjagen, maar de verworven inzichten ook vertalen naar onderhoud en renovatie, een groeiend marktsegment.

‘Aanbesteden op kwaliteit en prijs’ blijkt ingrijpend anders dan de gangbare praktijk. Op-drachtgevers waren gewend om ontwerp, bestek en tekeningen voor te schrijven; zij moe-ten dit nu loslaten en hun behoefte functioneel uitvragen. Het juridisch speelveld is complexer, met andere rollen en verantwoordelijkheden. Bouwbedrijven waren gewend om te calculeren op basis van een uitgewerkt bestek; zij moeten nu zelf ook ontwerpen. Aanbestedende diensten stuiten bij de invoering van deze nieuwe werkwijze op blokkades op zowel bestuurlijk als operationeel niveau:

  • Bestuurlijke blokkades: onbekendheid met het fenomeen ‘Aanbesteden op kwaliteit en prijs’, niet overtuigd van de meerwaarde, niet bekend met de andere manier van aansturing, beducht voor de organisatorische consequenties.
  • Operationeel niveau: onbekendheid, niet overtuigd van de meerwaarde, onvoldoende kennis van en ervaring met de nieuwe methodiek en de aansturing van aanbiedende partijen, beducht voor persoonlijke positie.

Deze blokkades vergen verandering van opvattingen en kennis van de bestuurders en de operationele managers. Omdat zij gezamenlijk de aanbestedingsstrategie bepalen zal Vernieuwing Bouw het debat met hen aangaan om bruggen te slaan en leerervaringen uit te wisselen.

Vernieuwing Bouw organiseerde de werkconferenties waarin beslissers uit verschillende deelsectoren elkaar inspireerden en opgedane kennis deelden. Bestuurders en managers van aanbestedende diensten, zoals waterschappen, havenschappen, provincies, gemeenten, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, Rijkswaterstaat en de Rijksgebouwendienst namen deel aan deze werksessies.
De centrale vraag in elke werkconferentie was: “Wat is de toegevoegde waarde van ‘Aanbesteden op kwaliteit en prijs’ in mijn werkgebied en hoe vervul ik mijn rol als beslisser om dit principe in praktijk te brengen?”.

Meer weten?

Wilt u als opdrachtgever of marktpartij professioneel inspelen op vraag en aanbod? Bel (0570-628474) of e-mail Paul Kuijpers (p.kuijpers@balance-result.nl) of e-mail Jan Straatman (j.straatman@balance-result.nl)

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.