Laat generatie Y zich aan de bouwsector binden?

maandag 16 januari 2012

Personeel is voor de bouwsector een belangrijke productiefactor. Human Capital gaat niet alleen over de kwaliteit; wat kennen en kunnen de mensen die in de bouw werken en hoe is hun houding. Het gaat ook over de kwantiteit; hoeveel mensen kiezen er voor om in de bouw te (blijven) werken. Het animo voor technische beroepen is tanend en een deel kiest na betrekkelijk korte tijd alsnog voor een ander beroep.

De instroom bestaat vooral uit jonge mensen die direct of enkele jaren na afronding van hun studie hun werkzame leven starten in de bouw. Daarnaast is er een groep zij-instromers, die bestaat uit mensen die een aantal jaren in een andere sector hebben gewerkt en daarna een baan vinden in de bouwsector. Het komt daarnaast veel voor dat deze zij-instromers afkomstig zijn uit de bouwsector, maar na een uitstapje in een andere sector toch weer in de bouwsector terugkeren.

Tegenover de instroom van nieuwe werknemers staat een bijna even grote groep die de sector verlaat omdat ze met pensioen gaat of overlijdt, de sector noodgedwongen verlaat vanwege ontslag, omdat ze ervoor kiest om in een andere sector te gaan werken of om andere redenen stopt met werken in de bouw.

De afgelopen jaren was het personeelstekort in de bouw nijpend. Daarom zijn er diverse initiatieven gestart om het animo voor technische beroepen te vergroten (Stichting B├Ętatechniek) en zijn diverse projecten gestart om mensen aan de bouwsector te binden. Daarnaast bestond het beeld dat relatief veel jonge mensen de sector al na enkele jaren de rug toekeren voor een baan in een andere sector. Daarom nam de Regieraad Bouw het initiatief om te onderzoeken wat de oorzaken zijn voor de veronderstelde snelle uitstroom.

Nadere analyse van de uitstroomcijfers en gesprekken met HRM-functionarissen leerde dat relatief weinig mensen de bouw verlaten om te gaan werken in een sector die niets met de bouw te maken heeft. Er is wel veel zorg over de vraag hoe we er de komende jaren in slagen om te voorzien in de behoefte aan voldoende gekwalificeerde mensen, zowel op de bouwplaats als op kantoor. In opdracht van de Regieraad Bouw heeft Balance & Result Organisatie Adviseurs een onderzoek uitgevoerd naar de motieven van jonge mensen om in de bouw te gaan werken en wat voor hen redenen zouden kunnen zijn om op een gegeven moment toch voor een andere sector te kiezen. Met dit inzicht kunnen beleid en acties worden ontwikkeld om de aantrekkelijkheid van de sector voor werknemers te vergroten.

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met Jan Straatman (j.straatman@balance-result.nl).
Voor het downloaden van de publicatie, klik hier.

Meer weten?  Bel (0570-628474) of mail Jan Straatman (j.straatman@balance-result.nl)

Publicaties met een breder perspectief.