Digideal? Hebben we een deal?

donderdag 27 september 2018

Op 9 juli 2018 tekenden de bouwsector en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een intentieverklaring voor het ontwikkelen van een Nationaal Digitaliserings- & Informatiseringsprogramma voor de gebouwde omgeving (DigidealGO). Dit programma is gericht op sectorbrede afspraken over uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie. Betrokken partijen zijn het BIM Opdrachtgeversoverleg/Opdrachtgeversforum, Bouwend Nederland, UNETO-VNI, NLIngenieurs, BNA, Koninklijke Hibin, FEDET, de brancheorganisaties van de producenten en toeleveranciers voor de bouw (NVTB), de facility managers (FMN), de gespecialiseerde (af)bouwers (AFNL-NOA), midden- en kleinbedrijf (MKBInfra) en de technologische industrie (FME en aangesloten branches). Het BIM-Loket is het coördinerend uitvoeringsorgaan.

Dit programma draagt bij aan het betaalbaar maken van de grootscheepse verbouwing van Nederland. Het moet leiden tot een versnelde (digitale) samenhang van gebouwde objecten gedurende de totale levenscyclus en voor een circulaire bouwsector. Daarmee draagt de sector ook direct bij aan de ambities die in het Klimaatakkoord zijn opgenomen.

Doelen voor de sector

De opgaven waar de bouwsector voor staat, zijn benoemd in de Bouwagenda. De sector streeft naar;

  • Een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050 en 100% energieneutrale nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen vanaf 2020.
  • 50% minder gebruik van primaire grondstoffen in de bouw in 2030; in 2050 moet de sector geheel circulair zijn.
  • Ten minste 10% productiviteitstijging in de bouwsector in 2025.

Het Nationaal Digitaliserings- & Informatiseringsprogramma (de DigidealGO) moet medio oktober 2018 klaar zijn, Voor de voorbereiding hiervan zijn een aantal expertteams geformeerd. Deze teams zijn geformeerd in relatie tot integrale visie, bouwwerk-levenscyclus, digitale toelevering, culturele wendbaarheid, kennisontwikkeling en het digitale stelsel.

Betere digitale toelevering

In het kader van een betere digitale toelevering onderzoekt een expertteam onder leiding van Rien Wabeke en ondersteund door Willem Pel (adviseur/partner Balance & Result), hoe de gewenste versnelling in de sector gerealiseerd kan worden.  Het gaat om de toelevering van producten en/of diensten aan de bouw- en installatiesector:

  • Samenwerking in de keten:
    • Tussen klant en leverancier
    • Tussen apparatuur
  • Standaardisatie en interoperabiliteit op het gebied van digitalisering en informatisering; het gaat hierbij om de toepassing van de nieuwe technologieën, zoals Internet of Things (IoT), 5G, Blockchain, big data, kunstmatige intelligentie (AI) en robotisering.

Denkt u mee? Deal!

De komende weken zal het expertteam de opgave vanuit de toelevering zo concreet mogelijk uitwerken. Het maakt daarbij een opdeling wat er op basis van beschikbare kennis en toepassingen vandaag kan plaatsvinden en wat morgen. Het hecht zeer veel waarde aan de inzichten vanuit het werkveld. Het expertteam nodigt u daarom uit te reflecteren op de geformuleerde conceptopgaven vanuit de toelevering, als bijdrage aan het Digideal-programma. Deze bijdrage zal in week 39 het daglicht gaan zien. 
Wilt u uw bijdrage leveren door te reflecteren, neem dan contact op met Balance & Result. Bel 0570-628474 of e-mail w.pel@balance-result.nl.

Belangrijke nieuwsberichten vanuit ons en onze omgeving.