BIM voor BENG

maandag 27 januari 2020

Onder druk wordt niet alles vloeibaar! De introductie van de BENG-wetgeving is uitgesteld naar 1 januari 2021. Een verstandig besluit, al wordt de BENG wel groter. In het kader van het Europese Net-UBIEP-project zijn competenties voor BIM-rollen uitgewerkt voor het domein van energieprestaties en de nieuwe BENG-wetgeving. Voor Nederland is dit doorvertaald naar de IT-behoefte en opleidingsmateriaal. Wat is de impact op BIM in samenhang met ander opgaven, zoals de introductie van de wet kwaliteitsborging en het digitale stelsel (DigidealGO)?

Het Net-UBIEP project

Met ISSO en Europese partners participeert Balance & Result in het Europese project Net-UBIEP (Network for Using BIM to Increase the Energy Performance). De partners wisselen kennis en ervaringen uit over het toepassen van BIM bij het verbeteren van de energieprestaties van zowel nieuwbouw als renovatie. Net-UBIEP is onderdeel van het Europese programma ‘Horizon 2020’, dat tot doel heeft om ambitieuze energieprestatiedoelen te vertalen naar operationeel beleid op landelijk niveau.

BIM 3D matrix

Net-UBIEP heeft de kwalificaties op het snijvlak van BIM en energieprestaties gedefinieerd. De partners hebben in kaart gebracht welke de competenties nodig zijn voor het vervullen van verschillende BIM-rollen: manager, coördinator, modelleur, toetser en gebruiker. Hierbij hebben zij onderscheid gemaakt naar de context of doelgroepen die deze rollen vervullen: overheid, ontwerp, realisatie, beheer & onderhoud en de eigenaren in alle fasen van de levenscyclus. Voor deze competenties zijn leerdoelen vastgesteld, generiek voor Europa, die in samenspraak met BuildingSmart International vertaald worden naar opleidingen en certificering. Daarvoor is een Memorandum of Understanding (MoU) getekend.

De BIM 3D matrix is te vinden op de website van Net-UBIEP

BIM voor BENG, denken in prestaties

In het kader van het Net-UBIEP-project hebben de partners trainingsmateriaal ontwikkeld, specifiek voor de Nederlandse BENG-context. Dat materiaal wordt toegepast in de update van bestaande publicaties en aangeboden aan opleidingsinstellingen.

De huidige energieprestatielabeling helpt niet bij het vooraf bepalen van de te verwachten energielasten. Het is meer een relatieve ordening. Kenmerkend voor de introductie van BENG is het prestatiedenken en de doorvertaling daarvan in BIM. Prestatiedenken is in de woningbouw nog geen gemeengoed. Afwijkend van labeling dragen de nieuwe BENG-eisen wel bij aan het vooraf ontwerpen en achteraf kunnen toetsen van de gevraagde prestatie-eisen.

Het komende decennium zal worden gekenmerkt door de opkomst en de toepassing van een informatiegestuurde benadering van het bouwproces. Dankzij de nieuwe virtuele technologieën is het mogelijk om te vertrouwen op harde feiten dan enkel op ontwerp-intuïtie. Het concept van een “virtueel gebouw” zal het voor ontwerpers uiteindelijk mogelijk maken om een volledig geteste gebouwoplossing met vertrouwen te ontwikkelen, niet alleen wat betreft de constructieve mogelijkheden, maar ook op het gebied van de operationele energieprestatie van het gebouw op lange termijn, de hele levenscyclus van het gebouw.

BIM voor BENG, uitdagingen voor IT

De implementatie van nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie (NTA8800) wordt op dit moment gerealiseerd door diverse softwareleveranciers. Een grote uitdaging! Onder druk van de tijd ligt de focus op het correct kunnen berekenen van de energieprestatie. Het integreren van de nieuwe rekenwijze in het BIM-nieuwbouwproces vraagt nog wel aandacht. Dat is de volgende uitdaging! Je wilt je BIM-model namelijk op meerdere momenten, met minimale inspanning, kunnen doorrekenen op bijvoorbeeld alternatieven. Daarvoor is het nodig dat de bepalingsmethode wordt geïntegreerd in de huidige BIM-software. Bij het opstellen van de rekenmethodiek is echter amper gekeken naar de impact op de bestaande BIM-software en de kansen die deze software biedt.

Bijdrage voor de sector

De bouw- en installatiesector wordt met diverse opgaven geconfronteerd, zoals de stikstofemissie, PFAS, energieprestaties en de wet kwaliteitsborging. Middels de bevindingen van het Net-UBIEP-project en de toepassing daarvan in het DigidealGO-initiatief wordt de samenhang gezocht met kennisontwikkeling en de vertaling naar het beoogde digitale stelsel voor de gebouwde omgeving.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Net-UBIEP, BIM4BENG, DigiDealGO of data-driven sturing van het bouwproces, neem dan contact op met Willem Pel, bel 0570-628474 of e-mail w.pel@balance-result.nl.

Belangrijke nieuwsberichten vanuit ons en onze omgeving.