Jan Straatman

Mijn opdrachtgevers willen hun organisatie verbeteren of nieuwe wegen inslaan. Denk aan marktpositionering, circulair en duurzaam ondernemen en innovatie. Ze zoeken iemand die hen daarbij kan helpen met kennis, ervaring, creativiteit en reflectievermogen. Ze komen dan bij mij terecht, of bij een van mijn collega’s. Liefst werk ik samen met mijn opdrachtgever en zijn mensen als één team, met één gezamenlijk doel: hun bedrijf succesvoller maken.
Volgens mij kunnen ondernemers zich verbeteren en innoveren door te focussen op de marktbehoefte en door beter samen te werken in gezonde verhoudingen. Daar ligt een rol weggelegd voor zowel opdrachtgevers als aanbieders. Gebruik maken van de kennis van mensen in de organisatie en samen leren hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Daar ligt mijn passie en daar wil ik graag aan meewerken.

Aanjager, verbinder en bruggenbouwer

Als aanjager, verbinder en bruggenbouwer breng ik mensen en partijen met uiteenlopende achtergronden en belangen bij elkaar:

  • Mijn technische achtergrond en ruim 30 jaar ervaring met professionals in de bouw helpen me om hun leefwereld te begrijpen.
  • Mijn opleiding sociale wetenschappen stelt me in staat om organisaties, processen, belangen en menselijk gedrag te doorgronden.

Deze bagage zet ik in bij het adviseren en begeleiden van bouwers, installateurs, woningcorporaties, gemeenten en teams op het gebied van innovatie, marktpositionering, duurzaamheid, ketensamenwerking en sociale innovatie.
Ik houd van aanpakken, kan diep gaan en ben in staat om als penvoerder ingewikkelde materie toegankelijk te maken in woord en geschrift. Mijn ‘drive’ en resultaatgedrevenheid zorgen er voor dat er beweging komt in de initiatieven waar ik bij betrokken ben.

 
Naast mijn rol als adviseur en procesmanager ben ik directeur van Balance & Result.

Recente projecten

Achterhoek Duurzaam Verbouwen

Als programmamanager gaf ik vanaf 2012 tot eind 2017 leiding aan Achterhoek Duurzaam Verbouwen (ADV). ADV had aanvankelijk als doel om woningen in de Achterhoek te verduurzamen. Tegelijkertijd was het de ambitie om deze opgave te gebruiken om te innoveren in de bouw- en installatiesector.
De rol om energiebesparing in de woningbouw aan te jagen is per 1 januari 2017 overgedragen aan het  verduurSaam Energieloket. Vanuit ADV heb ik mede aan de wieg gestaan van dit loket. Klik voor meer informatie over de ADV-aanpak in buurten en kleine kernen, de activiteiten en de bereikte resultaten die van 2012 tot 2017 zijn bereikt.
Vanaf 1 januari 2017 werkt ADV met lokale en landelijke ondernemersverenigingen aan programma’s om MKB-ondernemers te stimuleren om duurzaam (en circulair) te ondernemen. Voor meer informatie, zie Achterhoek Onderneemt Duurzaam.

Achterhoek Duurzaam Verbouwen“Achterhoek Duurzaam Verbouwen (ADV) werkt sinds 2012 samen met Balance & Result. Het begon met de vraag aan directeur/adviseur Jan Straatman om als coördinator en penvoerder de ontwikkeling van het werkprogramma van ADV te begeleiden, samen met de stakeholders en het ADV-bestuur.
Vanwege zijn brede en jarenlange ervaring en deskundigheid op het gebied van duurzame gebouwde omgeving is hij daarna gevraagd om de rol van programmamanager van ADV op zich te nemen. In deze rol is hij de verbindingsschakel tussen bestuur, programmateam en stakeholders en stuurt hij het programmateam aan voor het realiseren van de doelstellingen van ADV.
De afgelopen jaren ervaren wij de ‘samenwerking’ als pragmatisch, collegiaal en resultaatgericht, met inbreng van veel deskundigheid en een enorme betrokkenheid en inzet om de gewenste resultaten van ADV te bereiken.”
  

Rinus Smet, Secretaris / penningmeester van de Stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen

Achterhoek Onderneemt Duurzaam

Achterhoek Onderneemt Duurzaam is opgezet door Industriële Kring Berkelland, Samenwerkende Industrie Kring Achterhoek, VNO-NCW, Omgevingsdienst Achterhoek en Achterhoekse gemeenten. Vanuit mijn betrokkenheid bij ADV neem ik deel aan het kernteam en zet mijn expertise in op het vlak van duurzaam ondernemen, energiebesparing en procesmanagement. Het kernteam verbindt partijen, ontwikkelt samen met alle betrokkenen de MKB-aanpak Achterhoek en zorgt ervoor dat deze uitgevoerd wordt.

Vanuit de MKB-aanpak zijn de eerste bedrijven geadviseerd in Ruurlo, in samenwerking met Synfprofect en DOOR-advies. Klik hier voor de brochure met resultaten.

In Berkelland is de MKB-aanpak opgeschaald. Klik hier voor meer informatie.

 

Regieraad Bouw Oost Nederland (RBON)

rboostnlRBON biedt partijen die in welke vorm ook gelieerd zijn aan bouw en infra een platform waar ze open en constructief met elkaar in dialoog kunnen gaan. Het gaat over ideeën, kansen, zorgen en oplossingen die bijdragen aan een effectievere manier van samenwerken. Daarmee wordt bijgedragen aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving en aan de economische ontwikkeling van en werkgelegenheid in de regio.

Lector Nieuwe Cultuur in de Bouwketen (interim)

In 2011 en 2012 was ik interim-lector ‘Nieuwe cultuur in de bouwketen’ (Hogeschool Utrecht), met de speerpunten: aanbesteden (“Op weg naar de goede vraag”), ketensamenwerking, BIM, sociale innovatie (“Beter bouwen en installeren door sociale innovatie” en duurzaamheid (“Verduurzaming monumenten” en “Transformatie en/of verduurzaming van leegstaande kantoren”).

Hogeschool Utrecht“Jan Straatman vervulde de functie van interim lector Nieuwe Cultuur in de Bouwketen bij Hogeschool Utrecht. Ik heb Jan ervaren als een prettige collega die mensen inspireert. Hij kan goed overweg met verschillende belangen, weet zijn weg te vinden in complexe organisaties en kan omgaan met processen die niet altijd helder zijn. De visie die hij heeft opgesteld vormde een uitstekende basis voor het werven van zijn opvolger. Kortom Jan is resultaatgericht met een goed oog voor wat mensen enthousiasmeert.”
  

Nadia Verdeyen, Programmadirecteur Kenniscentrum Technologie en Innovatie

Accreditatie bouwopleiding

In 2014 was ik deelnemer van de accreditatiecommissie voor de bouwopleiding van een hogeschool. In 2015 heb ik de voorbereiding begeleid van de accreditatie van de Masteropleiding Constructeur MSEng van de Betonvereniging en Bouwen met Staal.

Aan de slag met BIM en BIM biedt Bouw Business

bouwendnederlandDit programma -in opdracht van Bouwend Nederland- had tot doel BIM te implementeren in tien bedrijven en de opgedane ervaring beschikbaar te maken voor vergelijkbare implementatietrajecten. Dit heeft geresulteerd in de publicatie Aan de slag met bim (handleiding).
Dit implementatieprogramma werd opgevolgd door strategisch onderzoek naar de business opportunities van BIM voor bouwbedrijven, in samenwerking met USP Marketing Consultancy. Opdrachtgevers waren Bouwend Nederland en ABN-AMRO. De resultaten zijn beschikbaar via de publicatie “BIM biedt bouw business“.

Daarnaast zijn de ervaringen uitgewerkt in nieuwe BIM-functies en een opleidings- en ontwikkelprogramma voor SBRCURnet en voor het hbo-onderwijs (“BIM in het bacheloronderwijs“). Dit kreeg in 2017 een vervolg in het Europese project Net Ubiep. In dit project werken meer dan tien Europese landen aan de BIM-profielen en -kwalificaties. 

Gelders Energie Akkoord, tafel utiliteitsbouw, tafel MKB

Gelderland heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Het Gelders Energie Akkoord (GEA) wil daaraan bijdragen en de energietransitie versnellen. De stuurgroep van de tafel Utiliteitsbouw – met deelnemers van Bouwend Nederland, Uneto-VNI, VNO-NCW, de Provincie Gelderland en andere organisaties – wil het voor elkaar krijgen dat opdrachtgevers duurzaamheid en energiebesparing hoger prioriteren in hun beleids- en vastgoedagenda. In essentie gaat het om het stimuleren van de marktvraag.

Bouwend Nederland Oost en Uneto-VNI hebben Jan Straatman gevraagd als procesbegeleider om ervoor te zorgen dat activiteiten opgevolgd worden. In opdracht van de Provincie Gelderland is bijvoorbeeld een Ronde Tafel Verduurzaming Zorgvastgoed met directies en vastgoed- en facilitair managers georganiseerd. Dit moet leiden tot een aanpak voor versnelling van de verduurzaming van zorgvastgoed.

Vanuit zijn betrokkenheid bij duurzaam ondernemen en energiebesparing in het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek is hij ook participant van de tafel MKB van het Gelders Energie Akkoord.

Publicaties

Contact met Jan Straatman?

Bel 06-27014879 of e-mail j.straatman@balance-result.nl.

linkedintwitter

Ons enthousiaste, persoonlijke, verbindende en doelgerichte team.